No4706女神王雨纯居家美厨娘私房真空吊带围裙秀傲人上围迷人诱惑写真51P王雨纯

No4706女神王雨纯居家美厨娘私房真空吊带围裙秀傲人上围迷人诱惑写真51P王雨纯

 三阳之邪在里为患,不头痛恶寒而反渴,此为温病,当遵仲景法治之。或因克伐之剂,脾胃亏损,肌肤消瘦等症。

余视其面色青黄,口角微动,此肝木侮脾之症,且气血筋骨皆资脾土以生,但壮脾气则所伤自愈,遂用六君、钩藤、当归三十余剂,诸症悉痊。发热恶寒,脉浮数者,温病也。

一小儿七岁,发热惊悸。不信,别用克滞之药,更加吐泻,以致不救。

 停药数日,饮食渐减,泄泻仍作。遂用人参五钱、炮姜三分,水煎服而醒。

抱龙丸治伤风瘟疫,身热气粗,痰实壅嗽,常服安神镇惊,亦治痘疹壮热。每服一二丸,竹沥调下。

一小儿十五岁,因大劳,目赤作痛,发热作渴,脉洪大而虚,用八珍汤加炒黑山栀,一剂诸症顿退,又用补中益气汤而痊。脾气下陷,用补中益气汤。

Leave a Reply